Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Učinkovitejše pravosodje

Hitrejše sojenje
Vzpostavitev sodnega Supervizorja
Možnost vlaganja skupinskih tožb

  

Predvidena je reforma mreže sodišč, sodnega sveta, sistema imenovanja in udejanja odgovornosti sodnikov. Ključni cilj posodobitve mreže sodišč je zagotoviti enakomerno obremenitev sodnikov, s tem pa seveda hitrejše reševanje sodnih spisov. Poleg tega bi takšna mreža sodišč zagotovila tudi enotnejšo sodno prakso.

  

V Sloveniji je v 75 odstotkih primerov kazenskih sodb izrečena pogojna obsodba, na drugi strani pa se od leta 2002 število zaprtih oseb ves čas zvišuje. Z uvedbo probacijske službe se bo zmanjšalo število zaprtih oseb v zaporih, hkrati pa tudi zmanjševal delež povratništva in krepil sistem ponovnega vključevanja v družbo.

  

Povečali bomo preglednost delovanja sodstva in državnega tožilstva. Tako bo denimo začel delovati t.i. sodni Supervizor z objavo anonimiziranih sodb na spletu, ki bo omogočil vpogled državljanov v sodne postopke v realnem času, kar bo gotovo vplivalo na preglednost in s tem učinkovitost sodstva.

  

Vzpostavili bomo zakonske in organizacijske podlage za uveljavitev skupinskih tožb v potrošniških, odškodninskih in delovnopravnih sporih. Načrtujemo uzakonitev možnosti uveljavljanja množičnih zahtevkov z eno tožbo. To bo razbremenilo sodišča posamične, individualne obravnave zahtevkov strank in vodenje individualnih pravdnih postopkov, kar bo seveda sodiščem omogočilo racionalizacijo spremljajočih nesodnih opravil, ki jih morajo opraviti ob obravnavanju posamezne tožbe. Postopek po kolektivni tožbi bo bistveno hitrejši in zato cenejši tako za tožnike kot sodstvo.

  

Pripravili bomo tudi novelo zakona o državnem odvetništvu, ki bo na sistemski ravni uvedel nov koncept dosedanje organizacije Državnega pravobranilstva. V praksi bo to pomenilo bolj učinkovito zastopanje interesov Slovenije v mednarodnih sodnih postopkih in posledično zniževanje stroškov zaradi izgubljenih tožb, odškodnin itd.

 

Aktualno

Državni zbor Republike Slovenije je 23. 3. 2016 sprejel novelo Zakona o  finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Novela zakona bistveno omejuje možnost zlorab na področju osebnih stečajev. Skozi vrednostno usmeritev, ki vsebuje načelo vestnosti in poštenja, na novo definira namen odpusta obveznosti in opredeljuje zlorabo pravice do odpusta obveznosti. Določa najbolj tipične položaje zlorabe pravice do odpusta obveznosti, ki, glede na veljavno ureditev, predstavljajo za dolžnika bistveno strožje pogoje, sočasno pa vestnim in poštenim dolžnikom ne poslabšuje položaja. Tem še vedno omogoča odpust tistih obveznosti, ki jih niso zmožni izpolniti.

  • Sodišča in upravitelji bodo bolj individualizirano in vrednostno presojali ravnanja dolžnikov in njihove premoženjske, družinske in osebne razmere in stanja ter razloge za njihovo insolventnost.
  • Prenovljena ureditev bo upnikom in upravitelju nudila več možnosti in učinkovitejše varstvo proti morebitnim zlorabam odpusta obveznosti.