Skoči na vsebino »

Prehod v zeleno gospodarstvo

Slovenija se s Kažipotom prehoda v krožno gospodarstvo pridružuje državam, ki krožno gospodarstvo umeščajo med nacionalne strateške prioritete


V petek, 11. maja, bo na tretji Circular Change konferenci v Mariboru prvič javno predstavljen Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije, ki je nastal v sklopu aktivnosti Partnerstva za zeleno gospodarstvo Slovenije pod vodstvom Kabineta predsednika Vlade RS, s ciljem uresničiti strateško usmeritev vlade RS pod vodstvom dr. Mira Cerarja, za prehod Slovenije v krožno gospodarstvo. Proces priprave dokumenta je potekal od oktobra 2017 do aprila 2018 pod okriljem Partnerstva za zeleno gospodarstvo Slovenije, naročnik izdelave Kažipota je Ministrstvo za okolje in prostor. konzorcij avtorjev dokumenta pa je vodila platforma Circular Change – med avtorji tudi dr. Janez Potočnik in Institut Jožef Stefan. Predsednik vlade dr. Miro Cerar bo v nagovoru udeležencev mednarodne konference izpostavil vlogo tega dokumenta.
Zeleno kot razvojni potencial Slovenije

 

Zeleno gospodarstvo je naša dolgoročna strateška usmeritev in predstavlja priložnost za razvoj novih zelenih tehnologij, odpiranje zelenih delovnih mest, učinkovitejše upravljanje z naravnimi viri, promocijo in razvoj slovenskega znanja. Je priložnost za rast gospodarstva in za krepitev mednarodne konkurenčnosti ob hkratnem znižanju okoljskih tveganj, ki negativno vplivajo na kakovost življenja in blaginjo ljudi.

 

Slovenija s svojo lego na ožini med Alpami in najsevernejšim zalivom Sredozemskega morja predstavlja enega najpomembnejših evropskih prehodov iz jugozahodne Evrope proti vzhodu. Slovenijo zaznamuje velika krajinska raznolikost, ki je posledica stikanja različnih klimatskih in geomorfoloških značilnosti alpskega, mediteranskega in panonskega sveta ter različnih kulturnih vplivov. Slovenija leži na stičišču dveh mednarodnih prometnih koridorjev, pristanišče v Kopru pa je zaradi svoje geostrateške lege pomembno državno in mednarodno tovorno prometno vozlišče in morsko pristanišče. Med naravnimi danostmi so najpomembnejše njena gozdnatost, vodnatost in ohranjenost vodotokov, kraške značilnosti in kraški pojavi ter biotska raznovrstnost in krajinska pestrost.


  

Slovenija je izredno bogata z vodo, je ena najmanjših držav v Evropi, a je glede vodnih virov med najbogatejšimi ima tudi visoko kvaliteto površinskih voda, ki se ohranja in izboljšuje. Gozdovi, ki pokrivajo 60% vse površine, so pomemben naravni vir, Slovenija pa ima tudi veliko ohranjenih naravnih območij in geotermalnih vrelcev, kjer razvija različne oblike turizma. Naravne danosti predstavljajo veliko prednost za prehod na obnovljive vire energije, učinkovito rabo virov, razvoj zelenih storitev in delovnih mest. Mnoga slovenska podjetja so že razvila tudi nove rešitve svojih proizvodnih procesov, ki so primeri dobrih praks zelenih podjetij oziroma prehoda proti krožnim modelom proizvodnje. V Sloveniji imamo veliko znanja in številne visoko razvite rešitve na področju tehnologij (energetsko učinkovite gradnje, hlajenja in gretja, materialov…), inovacije na področju predelave odpadkov v ciljne uporabe (izolacijski materiali), inovacije na področju pametnih storitev. Nadaljnji razvoj teh prednosti moramo aktivno podpreti, tako v smeri trženja znanja in inovacij kot v smeri nadgradnje tehnologij, procesov, digitalnih rešitev in storitev. Usmeritev Slovenije v zeleno gospodarstvo, s ciljem premišljene rabe naravnih virov, izboljšanjem energetske učinkovitosti in učinkovitosti procesov ter prehajanjem iz linearnih na krožne modele gospodarstva, krepi našo konkurenčnost. 

  

Prehod v zeleno gospodarstvo med drugim zahteva spremembo današnjih modelov proizvodnje ter vzorce potrošnje v bolj zelene in trajnostne oblike, podpiranje ekonomske spodbude in razvoj okoljsko manj obremenjujočih tehnologij in inovacij, izboljšanje upravljanja virov in politike ravnanja z zemljišči, vodami, odpadki in energijo. Država bo z izvedbo ukrepov predvidenih v okvirnem programu ustvarila ustrezne pogoje za trajnostno rast in razvoj ter usmerjala proces prehoda v zeleno gospodarstvo.

  


UKREPI


Trajnostno upravljanje z viri

Krožno gospodarstvo, odpadki kot vir, upravljanje z vodami, varstvo narave, upravljanje z gozdom, les, priložnost za večjo socialna vključenost.

Zelena rast gospodarstva

Raziskave in inovacije za zeleno gospodarsko rast, Strategija pametne specializacije, podpora zeleni rasti podjetij.

Zelena delovna mesta

Podpora razvojnim in inovativnim zaposlitvenim projektom, spodbujanje socialne vključenosti, prilagajanje delovnih mest.

Zeleni izdelki in storitve

Zeleno javno naročanjem, energetska učinkovitost in sanacija stavb, finančne spodbude.

Zelena proračunska reforma

Večja učinkovitost dajatev in davčnih olajšav, uresničevanje ciljev okoljske politike.

Trajnostni urbani razvoj

Pametna mesta, trajnostna gradnja stavb, trajnostna mobilnost, elektrifikacija prometa, zelena logistika.

Zeleni javni sektor

Standardi okoljske učinkovitosti, zeleno javno naročanje, centralizirano upravljanje nepremičnin, koncept zelene pisarne.

Usposabljanje za zeleno gospodarstvo

Sprememba vzorcev potrošnje in proizvodnje, osvajanje veščin, procesi vzgoje in izobraževanja, izobraževanje za zelena delovna mesta, ozelenitev izobraževalne infrastrukture.

Zelene prakse v kmetijstvu

Samooskrba, varovanje narave, ekološko kmetovanje, javno naročanje hrane in živil, koncept kratke verige.


Konstitutivno srečanje Partnerstva za zeleno gospodarstvo
Sodeluj

Sodelujte pri oblikovanju ukrepov, delite z nami vašo izkušnjo ali dobro prakso, postanite del partnerstva.


Regionalni posveti

Posveti na temo krožnega gospodarstva bodo potekali v obliki interaktivnih delavnic.  več (99 KB)Publikacija

Naslovnica publikacije Povezani za rast

 

Predstavitev prehoda v zeleno gospodarstvo z izpostavljenimi razvojnimi potenciali za zeleno, pametno in učinkovito gospodarstvo.