Skoči na vsebino »

Za kaj gre?

skupina državljanov

Namen posvetovanj z državljani je sodelovanje čim večjega števila evropskih državljanov. Posvetovanje lahko poteka preko neposrednega dialoga z njimi, razprav ali digitalnih posvetovanj ali prek predstavniških teles.

 

Cilj posvetovanj je, da državljani povedo svoje glavne skrbi, upanja in pričakovanja glede prihodnosti EU.

 

Rezultati posvetovanj bodo uporabljeni za informiranje voditeljev držav in vlad EU, ko bodo določali prednostne naloge za ukrepanje v naslednjih nekaj letih.

 

Posvetovanja morajo biti nestrankarska: slišati je treba vsa mnenja. Posebna pozornost bo namenjena tudi tistim, ki so kritični ali brezbrižni do EU.

 

Pri posvetovalnem projektu sodelujejo vse države članice, razen Združenega kraljestva. Države bodo same izbrale konkretne postopke izvajanja posvetovanj in dialogov na nacionalni ravni, in sicer v skladu s svojimi posebnimi okoliščinami in obstoječimi praksami.

 

Okvir in skupna načela

 

Vseevropska posvetovanja z državljani se organizirajo med aprilom in oktobrom, v končnih poročilih pa se bodo upoštevale tudi druge razprave o prihodnosti EU, ki že sicer potekajo na nacionalni ravni. Vodilo pri organizaciji teh dogodkov so dogovorjena skupna načela preglednosti, političnega pluralizma in poštenosti ter odprtosti za vse državljane.


Sodelovanje institucij EU
Evropski parlament

Evropska komisija, ki že leta organizira posvetovanja v vseh državah članicah v okviru programa "Dialog z državljani" in izvaja raziskave javnega mnenja Eurobarometer, prispeva k projektu z vzpostavitvijo platforme za digitalno posvetovanje o prihodnosti EU. Na dan Evrope, 9. maja 2018, je zaživela nova spletna stran za vseevropsko večjezično posvetovanje.
 
Vprašalnik za to spletno posvetovanje je bil pripravljen v sodelovanju z naključno izbranimi evropskimi državljani, ki so se srečali 5. in 6. maja 2018 v Bruslju.
 
Nova spletna stran Evropske komisije za vseevropsko posvetovanje vsebuje tudi povezave na nacionalne strani, namenjene posvetovanju znotraj držav članic.

Poleg tega bo Evropska komisija jeseni izvedla posebno raziskavo Eurobarometer.

 

Evropski parlament je vključen v proces zlasti z organiziranjem razprav v svojih prostorih, svoje poslance pa tudi spodbuja k sodelovanju v lokalnih razpravah po vsej EU.

 

Predstavništva Evropske komisije in Evropskega parlamenta v državah članicah imajo usklajevalno vlogo, da bi ustvarili sinergijo z državami članicami glede nacionalnih pobud, povezanih s posvetovanji z državljani, ali bila soorganizator dogodka, kadar je to ustrezno.


Predvidene dejavnosti
udeleženci konference

Vsaka sodelujoča država članica se je prostovoljno zavezala, da bo organizirala različne posvetovalne dogodke in dejavnosti, od neposrednih dialogov s svojimi državljani, ki naj dosežejo tudi tiste, ki sicer ne sodelujejo v organiziranih dialogih, do javnih komunikacijskih kampanj, ter spodbujala pobude civilne družbe in lokalnih oblasti, na primer sindikatov, podjetij, univerz, kulturnikov in združenj. Tudi nacionalni parlamenti imajo lahko pri tem pomembno vlogo.

 

Samim državam članicam je seveda prepuščeno, na kakšen način izvajajo te dejavnosti na nacionalni ravni, pomembno je, da se pri tem ravnajo po vnaprej dogovorjenih skupnih načelih. Skupni okvir posvetovanj, ki so ga sprejele sodelujoče države članice, upošteva, da se podobni dialogi in dogodki že odvijajo ali so bili že prej načrtovani za čas od aprila do oktobra, pa tudi to, da imajo posamezne države že vzpostavljene svoje posvetovalne postopke in prakse.

 

Evropska komisija bo zagotovila, da bodo države članice lahko pridobile podatke o odgovorih njihovih državljanov, pridobljenih z vseevropskim spletnim posvetovanjem, tako da bodo lahko rezultate spletnega posvetovanja uporabile na nacionalni ravni.

 
Organizacija povratnih informacij

 

Sodelujoče države članice bodo rezultate posvetovanj z državljani pripravile in objavile. Na podlagi teh poročil bo nastalo skupno evropsko poročilo, ki bo posredovano v obravnavo voditeljem držav in vlad EU. Ti bodo o tem razpravljali na zasedanju Evropskega sveta decembra 2018, pa tudi na vrhu v Sibiu maja 2019, tik pred volitvami v Evropski parlament.

 

Proces odziva na posvetovanja bo predvidoma vključeval tudi prispevke Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO), Odbora regij (OR) in Evropskega parlamenta.


Teme za dialoge z državljani

 

Seznam tem, ki ga je sestavila skupina državljanov, je lahko podlaga za primerne teme posvetovanj z državljani v državah članicah. Vsaka država članica pa lahko seveda izbere tudi specifične teme, ki so posebnega pomena za nacionalno razpravo.