Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Projekt

P2: Poenostavitev sistema javnih naročil in vzpostavitev centralnega sistema javnega naročanja

Foto: Mostphotos

1. Opis problematike

Zdravstveni sistem je velik porabnik proračunskih sredstev. V preteklosti so bile posamezne bolnišnice avtonomne pri naročanju blaga in storitev, kar pomeni, da je bila v njihovi pristojnosti tudi celotna specifikacija posameznega javnega naročila. Problemi dosedanje prakse nakazujejo na možne rešitve, s katerimi bi bilo mogoče porabe v precejšnji meri racionalizirati.

S tem namenom sta bila leta 2014 spremenjena Zakon o javnem naročanju in Uredba o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije, s čemer so zagotovljeni pogoji za skupno naročanje blaga in storitev tudi v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija.

Izvedba načrtovane racionalizacije temelji na:

 1. Vlogi Ministrstva za zdravje (MZ), ki bo določilo člane in ustanovilo Strokovne delovne skupine,  v dveletnih ciklih pripravljalo nabore predmetov naročanja, potrjevalo predloge specifikacij javnih naročil, ki jih pripravljajo Strokovne delovne skupine, sklenilo krovne pogodbe z izbranimi dobavitelji ter spremljalo izvajanje pogodb.
 2. Oblikovanju medresorske delovne skupine (MDS), ki jo bodo sestavljali člani Ministrstva za zdravje, strokovnjaki za javno naročanje iz Direktorata za javno naročanje Ministrstva za javno upravo (DJN MJU) ter strokovnjaki za informacijsko podporo. Glavne naloge MDS bodo spremljanje izvajanja centralnega naročanja v zdravstvu, usmerjanje konkretnih naročil in poročanje Vladi Republike Slovenije.
 3. Oblikovanju strokovnih delovnih skupin (strokovne DS) za posamezna področja zdravil in pripomočkov (tehničnih sredstev) v zdravstvu, ki bodo na osnovi naborov predmetov naročanja z natančnimi karakteristikami pripravljale objektivne oziroma nediskriminatorne opise predmetov naročil, ki jih bo v določenem obdobju mogoče naročiti v skupnem javnem naročilu ter specifikacijo javnega naročila. Člane strokovnih DS določi ministrstvo za zdravje.
 4. Aktivnem vključevanju Ministrstva za javno upravo (MJU), ki bo odgovorno za pripravo in izvedbo centralnega javnega naročila.

Strokovna komisija, ustanovljena na MJU, bo na podlagi vsebin, ki jih bodo opredelile Strokovne DS pripravila razpisne dokumentacije in opravila končne izbore ponudnikov.

DJN MJU bo izvedel centralna javna naročila za posamezne sklope predmetov naročil, posredoval neposredne pogodbe bolnicam ter z MZ spremljal realizacije posameznih naročil oziroma izvajanj pogodb.

DJN MJU bo zagotavljal vzpostavitev in optimalno delovanje aplikacije e-Katalog tudi za področje zdravstva.

e-Katalog je računalniška aplikacija, ki omogoča oblikovanje baze podatkov na področju javnega naročanja, avtomatizirane obdelave podatkov in sprožanje elektronskih naročil, vpoglede v aktualna stanja, aktiviranje in posredovanje opozoril o prekoračitvah ter priprave poročil. Apllikacija omogoča tudi modularno dopolnjevanje baze. V okviru tega projekta bomo pripravili, kasneje v procesih centraliziranega javnega naročanja v zdravstvu pa aktivno uporabljali aplikacijski modul e-Katalog. 

Priprava modula je stroškovno vključena v izvedbo širšega projekta e-Katalog, ki je informacijska rešitev, s katero naročniki neposredno preko spletnega orodja izvajajo konkretna naročila (dobave blaga in storitev).

2. Vizija

Vzpostavljen sistem centralnega naročanja na področju zdravstva ter uspešna izvedba prvega cikla naročila bolnišnice v sistemu centraliziranega javnega naročanja.

3. Cilji 
 1. Potrditev nabora predmetov naročil, ki jih določi MZ.
 2. Podpisane krovne pogodbe med MJU, MZ in izbranimi dobavitelji.
 3. Podpisane neposredne pogodbe med bolnišnicami in dobavitelji.

Bolnišnice vsa naročila izvajajo v sodelovanju z Direktoratom za javno naročanje Ministrstva za javno upravo ter pri tem uporabljajo programsko aplikacijo e-Katalog in standardizirano specifikacijo javnega naročila.

V prihodnje bodo vključene bolnišnice vsa naročila izvajala na podlagi poenotene specifikacije javnega naročila, pri čemer bodo aktivno uporabljali programsko orodje e-Katalog.


4. Terminski načrt
 1. Vzpostavitev pogojev za centralizacijo javnega naročanja v zdravstvu: 77 dni (1.2.2015 - 19.4.2015)
 2. Izvedba prvega centraliziranega javnega naročila: 1083 dni (13.5.2015 - 30.4.2018)
5. Stroški
 • SKUPAJ: 27.000 EUR
 • sredstva EU: 0 EUR
 • sredstva proračuna RS: 27.000 EUR

Predvideni stroški pa so zgolj opcijski, kar pomeni, da bodo nastali izključno v primeru 

pritožbe z negativnim izidom za MJU.


6. Učinki

Neposredni učinki

Za isto količino dobavljenih zdravil se bo finančna obremenitev zmanjšala za 5 - 15 %.

Osnova za izračun prihrankov bo podatek o povprečni letni finančni obremenitvi v zadnjih treh

letih in sicer za tista tri področja, ki bodo vključena v prvo centralizirano javno naročanje. Podatki

bodo zbrani na osnovi Sklepa I., ki je sestavni del strategije izvedbe projekta.

To bo omogočilo preverjanje doseganja predvidenih učinkov tudi po zaključku projekta.


Posredni učinki

 • manjša kadrovska obremenitev strokovnjakov za javno naročanje v bolnišnicah,
 • zmanjšanje korupcijskih tveganj oziroma tveganj integritete,
 • standardizacija predmetov naročil,
 • preglednost stanja naročil (predstojniki bolnišnic, MZ),
 • zagotavljanje transparentnosti izvajanja naročil izven predvidenih kvot.Nosilec

Ministrstvo za javno upravo

minister Boris Koprivnikar

 • vodja projekta: Sašo Matas

saso.matasping@govpong.si Redna mesečna poročila o stanju projektov

Leto 2018

Leto 2017

 

Leto 2016