Skoči na vsebino »

Projekt

P3: Zelena proračunska reforma

Foto: Mostphotos

1. Opis problematike

Varovanje okolja za prihodnje rodove je ena izmed pomembnejših nalog in izzivov naše države, zato je treba k omejevanju vplivov, ki so škodljivi za okolje, pristopiti premišljeno. Zelena proračunska reforma in spodbujanje zelene usmeritve gospodarstva sta trenutno najboljša odgovora na enega izmed ključnih izzivov tega stoletja.
           
Z okoljskimi dajatvami ter dajatvami na energente se po eni strani spodbuja zavezance k ravnanju, ki omejuje negativne vplive na okolje, po drugi strani pa lahko dodatni proračunski prihodki iz naslova teh dajatev prinašajo manevrski prostor za izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva, bodisi preko splošne razbremenitve dela, bodisi preko vzpostavitve v zeleno usmerjenih spodbud.
           
Pri izvedbi zelene proračunske reforme v Sloveniji je treba upoštevati, da so prihodki iz naslova okoljskih davkov že sedaj sorazmerno visoki in morebiten dodatni dvig ne bi bil primeren. Prav tako mora biti zaradi osrednjega cilja javnofinančne konsolidacije zelena proračunska reforma zastavljena tako, da bo podprla prehod v zeleno gospodarstvo na fiskalno nevtralen način.
           
Zelena proračunska reforma se bo tako v okviru projekta »P3« osredotočila na pregled in analizo obstoječih davčnih olajšav, subvencij in drugih spodbud. V okviru projekta se bo ugotovilo, kateri izmed ukrepov imajo negativne in kateri pozitivne okoljske učinke, ter proučilo možnosti izboljšanja ali nadomestitve neučinkovitih ukrepov z  drugimi. Na podlagi primerov dobrih praks, ki že obstajajo v Sloveniji in tujini, bodo vzorčno izvedene tudi konkretne spremembe, ki bodo dale zagon nadaljnjim. Prav tako bodo za vlado pripravljena priporočila glede prihodnjih odločitev na poti v zeleno gospodarstvo.

 

2. Vizija

Oblikovati ekonomsko politiko države tako, da bo z medsebojno povezanim in usklajenim naborom ukrepov bolje podprt uspešen prehod v bolj učinkovito in okolju prijaznejše gospodarstvo. Projekt bo zagotovil temelje usklajenemu pristopu, ki bo prinesel izboljšano učinkovitost in preglednost porabe javnofinančnih sredstev, namenjenih za varovanje okolja, ter podpiral oblikovanje spodbud oziroma ustreznih zaviralcev, ki bodo prispevali k doseganju konkretnih pozitivnih učinkov na okolje. 

3. Cilji
 1. Pregled in analiza ukrepov ekonomske politike države (davčnih olajšav, subvencij in drugih spodbud), ki imajo negativen učinek na okolje.
 2. Pregled in analiza ukrepov ekonomske politike države (davčnih olajšav, subvencij in drugih spodbud), ki imajo pozitiven učinek na okolje. 
 3. Opredelitev nabora možnih ukrepov, ki bodo zagotavljali večjo učinkovitost na področju doseganja ciljev okoljske politike, ter oblikovanje priporočil za njihovo uveljavitev.
 4. Predstavitev primerov dobre prakse, ukrepov, ki so že bili sprejeti ali so v pripravi, s pozitivnim komplementarnim učinkom tako na okolje, javne finance kot tudi druge resorne politike.

4. Terminski načrt
 1. Začetne opredelitve: 91 dni (23. 3. 2017 - 22. 6. 2017)
 2. Popis obstoječega stanja: 137 dni (23. 6. 2017 - 7. 11. 2017)
 3. Analiza obstoječega stanja: 56 dni (8. 11. 2017 - 3. 1. 2018)
 4. Sinteza za naprej: 110 dni (4. 1. 2018 - 24. 4. 2018)
5. Stroški

Dodatni stroški za izvedbo projekta niso predvideni, saj bo projekt izveden v okviru rednih delovnih obveznosti javnih uslužbencev, ki bodo v njem sodelovali.    


6. Učinki

Posredni učinki

 • Oblikovanje raziskave in priporočil kot podlage za sprejemanje najboljših rešitev za doseganje okoljskih ciljev.
 • Ozaveščanje odločevalcev o vplivu ukrepov ekonomske politike na okolje in doseganje okoljskih ciljev.
 • Spodbuda za razvoj celovitega, učinkovitejšega in okolju prijaznega zelenega gospodarstva.
 • Bolj zdravo okolje in s tem manjšanje zdravstvenih tveganj in stroškov.
 • Učinkovitejša raba naravnih virov in energije ter širjenje uporabe obnovljivih virov energije.
 • Ustvarjanje novih delovnih mest v zelenih sektorjih.
 • Optimizacija porabe javnofinančnih sredstev, namenjenih za varovanje okolja.

Brez projekta

 • Sprejemanje nasprotujočih si ukrepov z vidika doseganja okoljskih ciljev in spodbujanje ekonomskih dejavnosti, ki obremenjujejo okolje.
 • Ohranjanje davčnih olajšav, subvencij in drugih ukrepov, ki imajo negativne učinke na okolje.
 • Počasnejši razvoj Slovenije v smeri zelenega gospodarstva.

Nosilec

Ministrstvo za finance

ministrica: mag. Mateja Vraničar Erman

 • vodja projekta: Tilen Božič

tilen.bozicping@mf-rspong.si

 Redna mesečna poročila o stanju projektov

Leto 2018

Leto 2017

 

Leto 2016