Skoči na vsebino »

Boj proti trgovini z ljudmi

Vlada se je seznanila s Poročilom Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za leto 2017

Vlada se je 6. junija 2018 na dopisni seji seznanila s  Poročilom (285 KB) Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za leto 2017.

Pri odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj trgovine z ljudmi so bila tudi v letu 2017 v ospredju kazniva dejanja trgovine z ljudmi zaradi spolne zlorabe. V petih preiskavah je bilo obravnavanih 67 kaznivih dejanj trgovine z ljudmi zoper 15 osumljencev. Podanih je bilo sedem obtožb zoper 21 fizičnih oseb, medtem ko je sodišče na prvi stopnji presodilo obsodilne sodbe zoper 10 obdolžencev. Poleg organov odkrivanja in pregona tu sodelujeta tudi Inšpektorat RS za delo in Finančna uprava RS. Njune aktivnosti so usmerjene predvsem na področje izkoriščanja prisilnega dela, saj gre vse pogosteje za povezovanje trgovine z ljudmi s problematiko izkoriščanja pravic delavcev.
Trgovina z ljudmi

Trgovina z ljudmi je vsaka oblika rekrutiranja, prodaje ali prenosa ranljivih posameznikov ali skupin (znotraj ali izven države) z namenom izkoriščanja (izkoriščanje v obliki prostitucije ali drugih oblik spolnih zlorab, prisilnega dela, suženjstva, služabništva in prisilnega izvajanja kaznivih dejanj).

Nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi

Vlada RS je februarja 2002 za področje boja proti trgovini z ljudmi imenovala nacionalnega koordinatorja. Vlogo nacionalnega koordinatorja v Sloveniji opravlja mag. Sandi Čurin, ki vodi tudi Medresorsko delovno skupino za boj proti trgovini z ljudmi.

Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi

Medresorsko delovno skupino (MDS) sestavljajo predstavniki resornih ministrstev, nevladnih organizacij, Vrhovnega državnega tožilstva in Državnega zbora. MDS usmerja in usklajuje aktivnosti posameznih institucij, omogoča medresorsko sodelovanje in koordinacijo ter zagotavlja multidisciplinarni pristop na področju preprečevanja trgovine z ljudmi.


Odkrivanje, preiskovanje in pregon kaznivih dejanj

Kaznivo dejanje trgovine z ljudmi je eno izmed kaznivih dejanj, ki je najbolj odzivno na ekonomske in socialne razmere na lokalni in svetovni ravni. Zato se njegove izvedbene oblike stalno spreminjajo in prilagajajo, kar narekuje organom pregona skrbno spremljanje ter tvorno medresorsko sodelovanje pri prepoznavi in pregonu.

Preprečevanje trgovine z ljudmi

V boju proti trgovini z ljudmi je temeljnega pomena preventivno delovanje. Številne aktivnosti so namenjene ozaveščanju ranljivih skupin, splošne javnosti in različnih strokovnjakov, katerih delo je povezano s problematiko trgovine z ljudmi. Preventivne aktivnosti so usmerjene tudi na potrošnike in uporabnike storitev, ki jih izvajajo žrtve trgovine z ljudmi.

Pomoč in zaščita žrtev trgovine z ljudmi

V Sloveniji pomoč žrtvam trgovine z ljudmi zagotavljajo Društvo Ključ , Slovenska filantropija  in Slovenska karitas . Oskrbo žrtev trgovine z ljudmi zagotavljajo programi krizne in varne namestitve ter program (re)integracije žrtev trgovine z ljudmi.


INFOGRAFIKA


Priročnik za podjetja in delodajalce

Anonimna e-prijava