Skoči na vsebino »

Boj proti trgovini z ljudmi

Ministrska konferenca Brdo proces

16. marca 2018 je na Brdu pri Kranju potekalo 7. neformalno srečanje ministrov za notranje zadeve Brdo procesa. Letošnje srečanje je bilo namenjeno krepitvi sodelovanja v boju proti trgovini z ljudmi in pregledu napredka v okviru iniciative Integrativnega upravljanja notranje varnosti na Zahodnem Balkanu (IISG). Udeleženci srečanja so sprejeli skupno deklaracijo, ki daje nadaljnjo politično podporo uspešnemu delu Neformalne mreže nacionalnih koordinatorjev za boj proti trgovini z ljudmi Jugovzhodne Evrope. V Deklaraciji so se udeleženci med drugim zavezali k:
-    nenehnemu spremljanju trendov na tem področju, kar je temelj za ustrezno odzivanje,
-    multidisciplinarnemu pristopu, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic žrtev trgovine z ljudmi,
-    oblikovanju aktivnosti, ki bodo krepile ozaveščenost javnosti in pripomogle k učinkovitejšemu preprečevanju trgovine z ljudmi.

Več: www.mnz.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/10284/
Trgovina z ljudmi

Trgovina z ljudmi je vsaka oblika rekrutiranja, prodaje ali prenosa ranljivih posameznikov ali skupin (znotraj ali izven države) z namenom izkoriščanja (izkoriščanje v obliki prostitucije ali drugih oblik spolnih zlorab, prisilnega dela, suženjstva, služabništva in prisilnega izvajanja kaznivih dejanj).

Nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi

Vlada RS je februarja 2002 za področje boja proti trgovini z ljudmi imenovala nacionalnega koordinatorja. Vlogo nacionalnega koordinatorja v Sloveniji opravlja mag. Sandi Čurin, ki vodi tudi Medresorsko delovno skupino za boj proti trgovini z ljudmi.

Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi

Medresorsko delovno skupino (MDS) sestavljajo predstavniki resornih ministrstev, nevladnih organizacij, Vrhovnega državnega tožilstva in Državnega zbora. MDS usmerja in usklajuje aktivnosti posameznih institucij, omogoča medresorsko sodelovanje in koordinacijo ter zagotavlja multidisciplinarni pristop na področju preprečevanja trgovine z ljudmi.


Odkrivanje, preiskovanje in pregon kaznivih dejanj

Kaznivo dejanje trgovine z ljudmi je eno izmed kaznivih dejanj, ki je najbolj odzivno na ekonomske in socialne razmere na lokalni in svetovni ravni. Zato se njegove izvedbene oblike stalno spreminjajo in prilagajajo, kar narekuje organom pregona skrbno spremljanje ter tvorno medresorsko sodelovanje pri prepoznavi in pregonu.

Preprečevanje trgovine z ljudmi

V boju proti trgovini z ljudmi je temeljnega pomena preventivno delovanje. Številne aktivnosti so namenjene ozaveščanju ranljivih skupin, splošne javnosti in različnih strokovnjakov, katerih delo je povezano s problematiko trgovine z ljudmi. Preventivne aktivnosti so usmerjene tudi na potrošnike in uporabnike storitev, ki jih izvajajo žrtve trgovine z ljudmi.

Pomoč in zaščita žrtev trgovine z ljudmi

V Sloveniji pomoč žrtvam trgovine z ljudmi zagotavljajo Društvo Ključ , Slovenska filantropija  in Slovenska karitas . Oskrbo žrtev trgovine z ljudmi zagotavljajo programi krizne in varne namestitve ter program (re)integracije žrtev trgovine z ljudmi.


INFOGRAFIKA


Priročnik za podjetja in delodajalce

Anonimna e-prijava