Delo vlade

Vlada dela in odloča na rednih in dopisnih sejah. Njeno delo je javno.

Za zagotavljanje javnosti dela vlade skrbita Urad vlade za komuniciranje   in vladni predstavnik za odnose z javnostmi.

 

Na spletnih straneh vlade lahko spremljate delo vlade, to je ves postopek od nastajanja gradiv,  ki čakajo na obravnavo na vladi (gradiva v postopku obravnave) in obravnavo na sejah vlade (dnevni redi sej vlade s sklepi in že sprejetimi gradivi), ko vlada sprejeta gradiva pošlje v obravnavo v državni zbor oziroma vladne uredbe in sklepe v objavo v Uradni list.

 

Po vsaki seji vlade Urad vlade za komuniciranje pripravi tudi sporočilo za javnost o vsebini sklepov, ki jih je vlada sprejela in jih objavi na vladnem spletnem portalu.

 

 

 

Zakonodajno pobudo v Republiki Sloveniji imajo vlada, vsak poslanec, državni svet in pet tisoč volivcev. Tako kot v vseh parlamentarnih sistemih tudi pri nas največ zakonov predlaga vlada. Zakoni, podzakonski predpisi in drugi splošni akti morajo biti v skladu z ustavo.

 

Vlada predlaga državnemu zboru v sprejem zakone, državni proračun, nacionalne programe in druge splošne akte, s katerimi se določajo načelne in dolgoročne politične usmeritve.

 

Zbrane povezave na tej strani vam bodo omogočile, da boste lahko spremljali nastajanje posameznega zakona od prve objave njegovega osnutka do objave v državnem uradnem listu, kjer se objavljajo vsi državni predpisi.

 

  • Vladna gradiva v postopku obravnave - Vladna gradiva v obravnavi so aktualna gradiva, ki čakajo na obravnavo na Vladi RS. Pripravljajo jih ministrstva in vladne službe in se objavljajo v informacijskem sistemu vlade in na spletnih straneh vlade. Strani so namenjene javnosti, ki jo želi vlada tudi pritegniti k sodelovanju v postopku priprave. Vaše pobude in predloge lahko pošljete po elektronski pošti navedenim predlagateljem. 
  • Obravnava v državnem zboru  - Državni zbor je najvišji organ zakonodajne oblasti in je edini, ki lahko sprejema zakone. Ko vlada sprejme predloge zakonov, druge splošne akte, nacionalne programe, državni proračun itd.,  jih pošlje v obravnavo v državni zbor in hkrati predlaga postopek za obravnavo gradiva. 
    Državni zbor razpravlja o predlogu zakona v treh fazah zakonodajnega postopka. Ta postopek lahko spremljate na spletnih straneh državnega zbora, kjer boste v bazi dokumentov pod naslovom Zakonodaja našli  predloge zakonov in aktov in že sprejete zakone in akte ter prečiščena besedila.

 

  

 

Več informacij:

 

Sporočila za javnost o sklepih, ki jih je vlada sprejela na svojih sejah

Urad vlade za komuniciranje skrbi za celovito in sprotno obveščanje slovenske javnosti o delu vlade  ter o vsebini sklepov, ki jih sprejema vlada na svojih sejah. Sporočila pošiljamo medijem in jih sproti objavljamo na vladnem portalu in na spletnem mestu urada.

 

Javnost dela vlade  

Javnost dela se zagotavlja z novinarskimi konferencami, z internetnimi predstavitvami in s sporočili, poslanimi po drugih informacijsko-telekomunikacijskih sredstvih.

 

Generalni sekretar vlade 

skrbi za izvedbo sej in za  spremljanje izvajanja odločitev, ki so bile sprejete na sejah vlade. 

 

Redne in dopisne seje vlade

Besedilo o poteku in pripravah na vladne seje je objavljeno v Pojmovniku.

 

Kaj je vladna uredba, vladni odlok, odločba vlade? (Opisi v Pojmovniku)

 

  

 

Druge povezave

 

Register predpisov Slovenije na spletu 

V sklopu pospešene informatizacije slovenske državne uprave in celotne družbe se je Služba vlade za zakonodajo skupaj s Centrom vlade za informatiko odločila omogočiti elektronski dostop do Registra pravnih predpisov Republike Slovenije. Brskanje po registru na internetu je brezplačno.

Register predpisov obsega predpise, ki veljajo ali se uporabljajo v RS in tako dopolnjuje druge obstoječe zbirke predpisov v elektronski in v tiskani obliki.

Register vsebuje podatke o posameznih predpisih. Polna besedila pa so dostopna v drugih dokumentnih zbirkah.

Spletni portal Register predpisov  vsebuje tudi številne dokumentne zbirke, kjer boste našli sprejete zakone od osamosvojitve Slovenije, predloge zakonov, ki so v postopku obravnave v državnem zboru in domačo spletno mesto glasila Uradni list Republike Slovenije. Številke Uradnega lista RS so dostopne v obliki HTML – brezplačno in v obliki PDF -  za plačilo. 

 

Uradni list Republike Slovenije 

Državni predpisi in drugi akti se objavljajo v državnem uradnem listu.

 

Služba vlade za zakonodajo 

SVZ obravnava vprašanja izgradnje pravnega sistema, uresničevanja ustavnosti in zakonitosti in prilagajanja pravnega sistema pravnemu redu EU. Obravnava zakone in druge akte, ki jih vlada predlaga državnemu zboru, pa tudi akte vlade in ministrov.

Spletno mesto omogoča pretok koristnih informacij o posameznih zakonodajnih postopkih, dostop do uredbenega dela uradnih listov, dostop do registra predpisov, omogoča povezave do uporabnih mednarodnih spletnih strani, itd.

 

e-uprava 

Spletni portal e-uprava ponuja na podportalu E-demokracijapregled spletnih lokacij v postopku nastajanja zakonodaje.