Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Arbitraža

29. junija 2017 je arbitražno sodišče v Haagu razglasilo končno razsodbo v arbitraži med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško in s tem določilo morsko in kopensko mejo med državama.ARBITRAŽNA RAZSODBA


Kartografski prikaz poteka državne meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško po razsodbi arbitražnega sodišča (16. oktober 2017):

-  kartografski prikaz (1) (4.8 MB)

-  kartografski prikaz (2) (4.7 MB)

-  kartografski prikaz (3) (4.8 MB)

-  kartografski prikaz (4) (4.9 MB)

-  kartografski prikaz (5) (4.6 MB)

-  kartografski prikaz (6) (1.4 MB)

- kartografski prikaz (7) - meja na morju IMPLEMENTACIJA ARBITRAŽNE RAZSODBE


Predlogi zakonov, ki jih je v zvezi z implementacijo arbitražne razsodbe na 153. redni seji, 18. oktobra 2017, sprejela Vlada RS: 

-  Predlog zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS)
 (311 KB)

-  Predlog zakona o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško (ZEDMRH)
 (346 KB)

-  Predlog zakona o spremembah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1D) (92 KB)

 Predlog zakona o spremembah Zakona o morskem ribištvu (ZMR-2B) (101 KB)


Sprejeta zakonodaja: ZUVRAS , ZEDMRH , ZZK-1D , ZMR-2B .

 

 

Na 163. redni seji, 11. januarja 2018, je Vlada RS v zvezi z implementacijo arbitražne razsodbe sprejela še naslednje predloge zakonov:

-  Predlog zakona o spremembah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (273 KB), 

-  Predlog zakona o dopolnitvah  zakona o ohranjanju narave (103 KB) in 

-  Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o razglasitvi zaščitne ekološke cone in epikontinentalnem pasu RS (88 KB).

 

Sprejeta zakonodaja: ZUODNO-H , ZPVZRZECEP 

 

 

Zaradi  hrvaškega zavračanja arbitražne sodbe in njene implementacije prihaja do konkretnih kršitev evropskega prava. Z nespoštovanjem arbitražne razsodbe, in s tem vladavine prava, Hrvaška krši tudi temeljna načela Evropske unije. Slovenija je zato proti Hrvaški sprožila postopek po 259. členu Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU):

 

16. marca 2018 je Slovenija v skladu z 259 členom PDEU Evropski komisiji  predala pismo, s katerim jo je obvestila o kršitvah prava EU s strani Republike Hrvaške in jo pozvala k ukrepanju. 

 

Do 17. aprila 2018 je Hrvaška na poziv Evropske komisije predložila pisno stališče glede konkretnih kršitev prava EU, ki jih je v svojem pismu Evropski komisiji navedla Slovenija.

 

2. maja 2018 je Evropska komisija sklicala ustno obravnavo , na kateri sta Slovenija in Hrvaška še ustno predstavili in dodatno pojasnili svoja stališča.

 

18. junija 2018 se je iztekel trimesečni rok, do katerega naj bi Evropska komisija v skladu z 259. členom PDEU podala obrazloženo mnenje. Evropska komisija do tega datuma ni podala obrazloženega mnenja.

 

13. julija 2018 je Republika Slovenija vložila tožbo proti Republiki Hrvaški zaradi neizpolnjevanja obveznosti na podlagi 259. člena Pogodbe o delovanju EU.

 

 

OZADJE

 

Ker Slovenija in Hrvaška v številnih poskusih nista uspeli razrešiti spora glede meje na kopnem in morju, sta ob pomoči Evropske komisije 4. novembra 2009 podpisali  arbitražni sporazum (1.7 MB), s katerim sta ustanovili arbitražno sodišče, ki je v skladu s 3. členom arbitražnega sporazuma moralo določiti:


  • potek meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško na morju in kopnem,
  • stik Slovenije z odprtim morjem in
  • režim za uporabo ustreznih morskih območij.

 

Pri tem je arbitre 4. člen arbitražnega sporazuma tudi zavezal, da morajo pri odločanju glede stika in režima uporabiti poleg pravil in načel mednarodnega prava še pravičnost in načelo dobrososedskih odnosov za dosego poštene in pravične odločitve. Upoštevati pa morajo tudi vse relevantne okoliščine

 

 


Zgodovina reševanja mejnega vprašanja

Reševanje odprtih mejnih vprašanj med Slovenijo in Hrvaško lahko razmejimo na pet obdobij:

 Sedež SAS v Haagu (Foto: Richard Semik)

Kako je potekala arbitraža

Slovenija in Hrvaška sta se s sporazumom dogovorili, da odprto mejno vprašanje preneseta pred arbitražno sodišče. Po sporazumu se v primeru, da sporazum ne določa drugače, uporabljajo  Izbirna pravila Stalnega arbitražnega sodišča za razsojanje v sporih med dvema državama (148 KB). Državi sta se tudi dogovorili, da bo tajništvo arbitražnega sodišča opravljalo Stalno arbitražno sodišče (SAS) v Haagu. 

 

11. februarja 2013 se je začel pisni del postopka s predajo memorandumov arbitražnemu sodišču, v katerem sta državi predstavili svoja stališča glede poteka meje. Vsebina dokumentov sicer ni javna (ker je arbitražni postopek v skladu s členom 6/5 arbitražnega sporazuma zaupne narave). Slovenski memorandum obsega preko 650 strani, okoli 5200 strani prilog in 250 strani zemljevidov, hrvaški memorandum pa obsega skupaj nekaj več kot 3600 strani. 

   

Z izmenjavo memorandumov se je začel nov krog postopka – priprava protimemorandumov, tj. odgovorov na dejanska in pravna stališča druge strani.  

   

11. novembra 2013 so bili predani protimemorandumi

   

Pravila SAS omogočajo arbitrom, da dopustijo še tretji krog pisnega postopka, tj. odgovor na protimemorandum. Na predlog Slovenije je arbitražno sodišče odobrilo pripravo odgovora, ki je bil namenjen dodatni razjasnitvi  dejstev in na novo predloženih dokumentov. Tako sta Slovenija in Hrvaška 26. marca 2014 izmenjali še odgovora na protimemoranduma.  

   

Ustna obravnava pred arbitražnim sodiščem je potekala v Haagu v Palači miru na sedežu Stalnega arbitražnega sodišča (SAS) med 2. in 13. junijem 2014.  

   

Povzetek stališč obeh strani je razviden iz sporočila za javnost SAS z dne, 17.6.2014. 

 

10. julija 2015 je arbitražno sodišče Slovenijo in Hrvaško obvestilo, da bo razsodbo predvidoma izdalo v sredini decembra 2015.  

 

22. julija 2015 sta srbski časnik Kurir in hrvaški časnik Večernji list objavila novico in kasneje tudi zvočne posnetke domnevnih telefonskih pogovorov med slovensko agentko Simono Drenik in arbitrom Jernejem Sekolcem. Agentka in arbiter naslednji dan odstopita s funkcij, Slovenija naredi vse, kar je v njeni moči, za ohranitev kredibilnosti arbitražnega sodišča in zaupanje vanj.

 

Hrvaška kljub temu 30. julija obvesti Slovenijo (in 31. julija arbitražno sodišče), da želi odstopiti od arbitražnega sporazuma. Odstopi tudi hrvaški arbiter. Slovenija hrvaško namero po enostranskem odstopu od mednarodno veljavnega sporazuma zavrne.

 

25. septembra 2015 predsednik arbitražnega sodišča imenuje dva nova arbitra 

 

2. decembra 2015 arbitražno sodišče sporoči, da bo odločilo o vprašanjih, ki izhajajo iz pisem Hrvaške in Slovenije iz julija in avgusta 2015, ter določi roke za nadaljevanje postopka, in sicer 15. januar 2016 za pisno vlogo Hrvaške in 26. februar 2016 za pisno vlogo Slovenije. Ustno predstavitev stališč držav napove za marec 2016. 

 

26. februarja 2016 Slovenija pošlje svoj odgovor. Vsebina pisma je v skladu s 6.(5). členom arbitražnega sporazuma zaupna. 

 

17. marca 2016  poteka na arbitražnem sodišču ustna obravnava, na kateri Slovenija predstavi svoja stališča. Naslednji dan sodišče objavi povzetke stališč obeh držav  in sporoči, da Hrvaška do 15. januarja 2016 pisnih pojasnil ni oddala, prav tako se 17. marca 2016 ni udeležila ustne obravnave. 

 

30. junija 2016 arbitražno sodišče sporoči, da se arbitraža med Hrvaško in Slovenijo nadaljuje . Delna razsodba  je v celoti dostopna na spletni strani Arbitražnega sodišča.


19. junija 2017 arbitražno sodišče sporoči, da bo sodbo o meji med Slovenijo in Hrvaško javno objavilo 29. junija 2017 .

 

Podrobnejši pregled dogodkov po 22. juliju 2015 je dostopen tukaj.   

 

Slovenija je ves čas podpirala arbitražno sodišče in arbitražni postopek ter verjela, da bo privedel do pravno zavezujoče razsodbe o meji med državama v skladu z arbitražnim sporazumom.Kdo so bili arbitri

Arbitražno sodišče je sestavljalo pet arbitrov: tri (Gilbert Guillaume , Vaughan Lowe , Bruno Simma ) sta državi skupaj imenovani z liste, ki jo je pripravila Evropska komisija, po enega pa je vsaka država imenovala sama: Hrvaška je imenovala Budislava Vukasa (odstopil 30.7.2015), medtem ko je Slovenija imenovala Jerneja Sekolca, ki ga je 28. 7. 2015 zamenjal Ronny Abraham (odstopil 3. 8. 2015).  Arbitražno sodišče je 25. 9. 2015 imenovalo nova arbitra; Norvežan Rolf Fife je zamenjal slovenskega člana sodišča, Švicar Nicolas Michel pa hrvašega.


Predsednik tribunala je bil Gilbert Guillaume

 

Arbitri so pri svojem delu samostojni in neodvisni. Nacionalni arbiter skrbi, da so na ustezen način obravnavani vsi glavni argumenti, ki so bili predloženi s strani stranke, ki ga je imenovala, sicer pa je pri svojem delu prav tako samostojen in neodvisen

 

Razsodba se vedno sprejme z večino glasov arbitrov. V arbitraži med Slovenijo in Hrvaško ločena mnenja niso bila možna.

  

Skupinska fotografija arbitrov

Foto: Stalno arbitražno sodišče - PCA


Predstavniki Slovenije pred Stalnim arbitražnim sodiščem

Slovenijo so pred Stalnim arbitražnim sodiščem zastopali:

V ekipi, ki je zastopala Slovenijo pred SAS, so bili tudi:

  • kartografi in hidrografi: Robin Claverly, Igor Karničnik, Martin Pratt, Primož Kete,
  • člani projektne enote za zagovor pred arbitražnim sodiščem na Ministrstvu za zunanje zadeve,
  • pisarna za pravno-tehnično podporo med ustno obravnavo Héloïse Bajer-Pellet.

Novice